Anmälan

till Orsa Musikskolas frivilliga undervisning

V g fyll i nedanstående uppgifter och skicka in. En bekräftelse kommer därefter att skickas till din epostadress. Det går även att skriva ut en Anmälan att fylla i och skicka in med vanlig post.

(Vid avanmälan/uppsägning av plats – kontakta oss här)


    Redan inskriven i Musikskolan?JaNej

    Undervisningen erbjuds, i mån av plats, i första hand till elever fr o m grundskolans årskurs 3. Undervisningen sker vanligtvis under skoltid där vi i samråd med berörda lärare/klassföreståndare schemalägger lektionerna så att det inte påverkar övriga studier negativt. Den eventuella lektionstid som eleven kan gå miste om, utifall musikundervisningen sker under ordinarie lektionstid i andra ämnen, kan icke återkrävas. Undervisningen är avgiftsfri. Kostnad för inköp av instrument och undervisningsmaterial tillkommer. Ogiltig frånvaro överstigande fem gånger per termin innebär att platsen går till någon annan.

    Information om behandling av personuppgifter
    Orsa kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du verksamhetens dataskyddskontaktperson. Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.orsa.se